We voice your share.

Conflict

Governance

Finance

Transactions

Wealth

Spanningen? Uiteenlopende visies? Een gebrek aan informatie of vertrouwen? Wij beschikken over de nodige ervaring om te bemiddelen en conflicten tussen aandeelhouders of bestuursleden op te lossen.

Corporate governance ligt aan de grondslag van waar wij in geloven: de keuze van de juiste structuur waarin transparante communicatie primeert en de rollen worden gerespecteerd om in vertrouwen met elkaar te werken.

Bij deminor NXT zorgen we ervoor dat uw cijfers kloppen. Of het nu gaat om een waardebepaling van uw aandelen of uw bedrijf, een cashflowplanning of een financiële analyse. We vertalen uw strategie naar een financieel businessplan en adviseren u bij investeringsbeslissingen.

Deminor NXT leidt transacties in goede banen dankzij de gebundelde juridische, fiscale en financiële expertise van een ervaren M&A-team. Of het nu gaat om een overname, een familiale opvolging, een exit, een kapitaalsverhoging of een andere vorm van financiering, wij streven steeds naar een objectieve waardebepaling, waardemaximalisatie en solide overeenkomsten.

What’s next? Wij luisteren naar uw vraag of behoefte rond uw persoonlijke vermogen en begeleiden u bij het nemen van de volgende stappen. Als uw compagnon de route maken we u wegwijs in een voor u op maat uitgewerkte vermogensstructuur.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing sinds 1 november 2019 en zijn voor de laatste maal aangepast op 1 september 2023 :

 1. Deminor NXT – Deminor NV

Deminor NXT is de handelsnaam van Deminor NV (hierna “Deminor”), een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0540.666.617 en bij de BTW-administratie onder het nummer BE540.666.617.

De maatschappelijke zetel van Deminor is gevestigd te Joseph Stevensstraat 7, 1000 Brussel (België).  Deminor beschikt ook over een vestiging te Amelia Earhartlaan 17, 9051 Gent (België).

De consultants van Deminor zijn bereikbaar op het algemene telefoonnummer +32 (0)2 674 71 10 (Brussel) en +32 (09) 283 71 10 (Gent).

Elke consultant heeft een persoonlijk e-mailadres dat vermeld staat op de website van deminor NXT.

Algemene vragen mogen worden gesteld op het email adres info@deminornxt.com of via het contactformulier.

 1. Medecontractant.

Elke opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Deminor. Dit is het geval wanneer een opdracht wordt toevertrouwd, uitdrukkelijk of stilzwijgend, aan een bepaalde persoon binnen Deminor. Deminor aanvaardt bijgevolg als enige de verantwoordelijkheid voor de door haar consultants en personeelsleden geleverde diensten.

 1. Begunstigde van de diensten.

Elke dienst die door Deminor wordt geleverd, is uitsluitend ten behoeve van de betrokken klant(en), met name de persoon(en) of rechtspersoon(en) die aan Deminor een dienstenopdracht geven (hierna “de Klant”) en wordt uitsluitend in het kader van de betrokken opdracht uitgevoerd. De standpunten van Deminor mogen niet worden gebruikt door derden en Deminor draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor deze standpunten, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk op voorhand is overeengekomen met de Klant. Wanneer meerdere personen of rechtspersonen een opdracht geven aan Deminor, zijn al deze personen of rechtspersonen de begunstigden van de diensten van Deminor en zullen zij gelijk behandeld en geïnformeerd worden.

 1. Tussenkomst door derden.

Deminor kan een beroep doen op derden om diensten te verrichten ten behoeve van de Klant. Deminor zal de nodige zorgvuldigheid betrachten bij de selectie van deze derden, maar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor hun daden of nalatigheden.

 1. Vrijwaring jegens derden.

De Klant vrijwaart Deminor voor elke vordering van derden die voortvloeit uit de door de Klant toevertrouwde opdracht en/of de voor de Klant geleverde diensten, behalve indien een dergelijke vordering gebaseerd is op een fout van Deminor.

 1. Honoraria en kosten.

Tenzij anders overeengekomen, wordt het ereloon van Deminor berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de jaarlijks door Deminor vastgestelde uurtarieven. Deze uurtarieven worden bij de start van de opdracht aan de Klant meegedeeld en worden gedurende de contractuele relatie met de Klant jaarlijks geïndexeerd op basis van de Consumentenprijsindex (in België).

De kosten die gedragen worden in het kader van een opdracht worden als volgt in rekening gebracht:

 • kantoorkosten (drukwerk,  typewerk, secretariaat, enz.): 5% van het totale gefactureerde bedrag aan erelonen;
 • reiskosten buiten Brussel (of buiten Gent indien de diensten van Deminor worden uitgevoerd vanuit haar kantoren te Gent): 0,50 € per km;
 • reiskosten binnen Brussel (of binnen Gent indien de diensten van Deminor worden uitgevoerd in haar kantoren te Gent): 8 €;
 • andere kosten: tegen de werkelijke kosten met bewijsstukken. De voorafgaande toestemming van de Klant is vereist indien de kosten meer dan € 100,- bedragen.

Al deze bedragen zijn exclusief BTW. Een BTW tegen het huidige tarief (momenteel 21%) zal worden toegevoegd aan het totale bedrag van de honoraria en kosten.

De diensten van Deminor worden in principe maandelijks of elke twee maanden aan de Klant gefactureerd. Facturen dienen binnen de 15 dagen na factuurdatum betaald te worden. Elke betwisting met betrekking tot een factuur moet binnen de 15 dagen na ontvangst van deze factuur aan Deminor worden gemeld, anders zal deze niet in aanmerking genomen worden. 

De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest met zich mee, lopende vanaf de vervaldag en tegen de wettelijke intrestvoet voor handelstransacties. Tevens is een bedrag dat is vastgesteld op vijftien procent van het factuurbedrag verschuldigd als schadevergoeding, met een minimum van vijfhonderd euro en een maximum van twaalfduizend vijfhonderd euro, onverminderd het recht van Deminor om bij laattijdige betaling een vergoeding van de reëel geleden schade en de gemaakte kosten te vorderen. 

Wanneer de factuur gericht is aan een particuliere consument, worden de voornoemde schadevergoedingsbedragen beperkt tot de wettelijk geplafonneerde bedragen conform de wettelijke bepalingen die van kracht zijn vanaf 1 september 2023 (thans € 20 tot € 150, € 30 plus 10% vanaf € 150 tot € 500 en €65 plus 5% boven 500 €, met een maximaal plafond van € 2.000).

 1. Vertrouwelijkheid en samenwerking.

 Behoudens de uitdrukkelijke toestemming van de Klant, verbindt Deminor zich ertoe de striktste vertrouwelijkheid te respecteren met betrekking tot alle documenten en informatie, schriftelijk of mondeling van aard, die aan Deminor in het kader van haar opdracht door de Klant worden meegedeeld over het desbetreffende dossier of project, en deze niet aan derden door te geven, in welke vorm dan ook, schriftelijk of mondeling.

Deminor verbindt zich er eveneens toe om de Klant, aan het einde van de opdracht en op zijn eerste verzoek, alle documenten, originelen of kopieën die aan Deminor door de Klant werden verstrekt, terug te bezorgen.

Tenzij de Klant en Deminor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven, verbinden beiden zich ertoe het bestaan van de opdracht strikt vertrouwelijk te houden.

De Klant verbindt zich ertoe op redelijke wijze samen te werken met Deminor (“naar best vermogen”), met het oog op de correcte uitvoering van de opdracht, en alle documenten, overeenkomsten en gegevens die nuttig of noodzakelijk kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht, ter beschikking te stellen van Deminor.

 1. Mandaatbevoegdheid van Deminor.

Deminor mag in naam en voor rekening van de Klant geen enkele juridische bindende daad stellen, behalve in het geval dat de Klant Deminor daartoe op voorhand een bijzondere volmacht heeft gegeven en onder voorbehoud van de bekrachtiging van deze daden door de Klant.

 1. Middelenverbintenis.

De verbintenissen die Deminor in het kader van haar opdrachten, verplichten Deminor niet tot het bereiken van een specifiek resultaat. Deminor verbindt zich ertoe haar opdracht naar best vermogen uit te voeren (“best efforts”).

 1. Anti-witwasregelgeving.

In overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de strijd tegen het witwassen van geld, kan Deminor de Klant om informatie vragen over zijn persoonlijke situatie, over de betrokken onderneming, haar aandeelhouders of haar bestuurders. Indien de gevraagde informatie niet aan Deminor wordt verstrekt, is Deminor verplicht de opdracht op te schorten of te beëindigen.

 1. Bescherming van persoonsgegevens.

Deminor verbindt zich ertoe de privacy van haar Klanten of van derden te beschermen bij de uitvoering van haar opdrachten en de vertrouwelijkheid van de gegevens die haar worden meegedeeld of waartoe zij toegang heeft, te waarborgen. Elke verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 ter bescherming van de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en Verordening nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG”).

Deminor is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. De definities en interpretaties betreffende de verwerking van persoonsgegevens, opgenomen in de voormelde Belgische wet van 30 juli 2018 en in alle latere wijzigingen daarvan, zijn van toepassing op dit artikel.

De nagestreefde doelstellingen zijn:

 • het beheer en de verwerking van de dossiers in het kader van de aan Deminor toevertrouwde opdracht;
 • risicobeheer en kwaliteitscontrole;
 • klanten- en relatiebeheer;
 • informatieve of promotionele mededelingen aan de contacten van Deminor (zoals nieuwsbrieven met relevant financieel of juridisch nieuws, uitnodigingen voor seminaries, enz.), wanneer Deminor van mening is dat deze van belang kunnen zijn voor de betrokken personen of voor haar klanten;
 • de naleving van de wettelijke en reglementaire verplichtingen van Deminor, in het bijzonder met betrekking tot het voorkomen en bestrijden van het witwassen van geld.

De gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve voor de uitvoering van de aan Deminor toevertrouwde opdracht of om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting. Door het verstrekken van de gegevens machtigt de Klant Deminor om de bovenvermelde bewerkingen uit te voeren.

Deminor neemt passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de toevertrouwde gegevens beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen het onopzettelijke verlies, de onopzettelijke vernietiging of de onopzettelijke beschadiging van dergelijke gegevens. Wanneer gegevens door of op verzoek van de Klant worden meegedeeld, garandeert de Klant dat deze mededeling plaatsvindt met instemming van de betrokken personen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De Klant vrijwaart Deminor tegen elke vordering van de betrokken personen.

De Klant en betrokken derden hebben te allen tijde recht op inzage en correctie van de gegevens die op hen betrekking hebben en hebben het recht om zich te verzetten tegen elke verwerking van deze gegevens met het oog op de promotie van de diensten van Deminor. Om deze rechten uit te oefenen, volstaat het een ondertekend en gedagtekend schriftelijk verzoek per e-mail te sturen naar info@deminor.com met een kopie van uw identiteitskaart. Vragen over de bescherming van de privacy en de verwerking van gegevens door Deminor kunnen ook naar dit adres worden gestuurd.

 1. Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van rechtswege van toepassing op elke contractuele relatie met de Klanten van Deminor en op elke opdracht die door Deminor wordt aanvaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen door een formeel schrijven van een Deminor Gedelegeerd Bestuurder. Onverminderd de bepalingen uit artikel 2, zijn deze algemene voorwaarden niet alleen van toepassing op Deminor, maar ook op elke persoon die betrokken is bij de uitvoering van de aan Deminor toevertrouwde opdracht.

De algemene voorwaarden kunnen periodiek worden bijgewerkt. Ze kunnen steeds worden geraadpleegd op de website van Deminor NXT, op het tabblad “Algemene voorwaarden”. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Engelse, Franse en Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden, prevaleert de Nederlandse versie.

 1. Gedeeltelijke ongeldigheid.

Indien één of meer bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is (zijn) of niet kan (kunnen) worden toegepast, heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. In dit geval wordt de ongeldige of niet-toepasselijke bepaling geacht automatisch te zijn vervangen door een geldige en toepasselijke bepaling die, voor zover mogelijk, een gelijkwaardig effect heeft.

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie.

De contractuele relatie tussen de Klant en Deminor is onderworpen aan het Belgische recht, met uitzondering van de regels van het internationaal privaatrecht. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank(en) van het arrondissement Brussel.