We voice your share.

Conflict

Governance

Finance

Transactions

Wealth

Spanningen? Uiteenlopende visies? Een gebrek aan informatie of vertrouwen? Wij beschikken over de nodige ervaring om te bemiddelen en conflicten tussen aandeelhouders of bestuursleden op te lossen.

Corporate governance ligt aan de grondslag van waar wij in geloven: de keuze van de juiste structuur waarin transparante communicatie primeert en de rollen worden gerespecteerd om in vertrouwen met elkaar te werken.

Bij deminor NXT zorgen we ervoor dat uw cijfers kloppen. Of het nu gaat om een waardebepaling van uw aandelen of uw bedrijf, een cashflowplanning of een financiële analyse. We vertalen uw strategie naar een financieel businessplan en adviseren u bij investeringsbeslissingen.

Deminor NXT leidt transacties in goede banen dankzij de gebundelde juridische, fiscale en financiële expertise van een ervaren M&A-team. Of het nu gaat om een overname, een familiale opvolging, een exit, een kapitaalsverhoging of een andere vorm van financiering, wij streven steeds naar een objectieve waardebepaling, waardemaximalisatie en solide overeenkomsten.

What’s next? Wij luisteren naar uw vraag of behoefte rond uw persoonlijke vermogen en begeleiden u bij het nemen van de volgende stappen. Als uw compagnon de route maken we u wegwijs in een voor u op maat uitgewerkte vermogensstructuur.

Trends in familiaal vermogensbeheer

deminor NXT > Nieuws > Trends in familiaal vermogensbeheer

Geschreven door

Al decennialang werden de schijven van de erfbelasting niet geïndexeerd, terwijl zowat alle activa in waarde zijn vermenigvuldigd.

 

Met stip vormt dit één van de grootste vermogensbelastingen waaraan we in ons land onderhevig zijn, gezien het tarief oploopt tot 27% op de schijf boven 250.000 EUR.

 

Aan de andere kant moeten we er niet flauw over doen.

Er bestaan in ons land meerdere planningstechnieken en gunstregimes die ons toelaten om op een efficiënte manier aan vermogensplanning te gaan doen, om dergelijke hoge tarieven te vermijden. Zo ook voor ondernemers, die hun vermogen vaak structureren via familiale vennootschappen. Omdat zij de ruggengraat vormen van onze economie en welvaart creëren via investeringen en tewerkstelling, had de wetgever destijds een gunstregime uitgewerkt waarbij ondernemers hun familievennootschap kunnen schenken aan 0% of laten vererven aan 3%.

Deminor NXT staat graag even stil bij de fiscale regeling rond de familiale vennootschap in Vlaanderen, meer bepaald bij wat de voorwaarden zijn om te kunnen genieten van dit gunstregime.

 

Naast het feit dat de vennootschap onder de controle van een familie moet staan en de EER moet gevestigd zijn, is een eerste belangrijk criterium dat zij een economische activiteit moeten uitoefenen. Hierbij wordt bedoeld een (industriële) nijverheid, handel, ambacht, landbouw of vrij beroep.

 

Indien dit het geval is, moet deze activiteit tevens reëel zijn. Er is een vermoeden van reële activiteit indien de vennootschap een personeelskost (#62 rekening in de boekhouding) draagt die hoger is dan 1,5% van haar activa of indien er ten belope van =/< 50% van de activa vastgoed aanwezig is. Deze voorwaarden zijn niet cumulatief te voldoen, maar moeten wel gedurende 3 jaren onafgebroken voldaan zijn, voorafgaand aan de geplande schenking of het overlijden.

 

Ook gedurende 3 jaar na de schenking of vererving, geldt een permanentievoorwaarde: men dient een (≠ dezelfde) reële economische activiteit te blijven voortzetten, haar zetel te behouden in de EER en tevens jaarlijks de jaarrekinge neer te leggen. Nuttig om mee te geven is dat het niet verplicht is om de aandelen van de familiale vennootschap te behouden. Men mag de aandelen verkopen, maar tegelijk is men dan aangewezen op het treffen van een regeling met de koper. In de praktijk komt dit laatste weinig voor.

 

Speciale regels voor holdingvennootschappen

Ondernemers zijn in vele gevallen nog een stap verder gegaan en hebben hun vermogen gestructureerd in een holding. Deze holdings bevatten naast enkele operationele dochters tevens enkele andere dochters, actief in vastgoed en private equity. De holding zelf kan ook beschikken over effectenportefeuilles, cash en rentedragende beleggingen. Doorgaans beschikt men over een team om de investeringen op een professionele manier te beheren.

 

Het interessante aan holdingvennootschappen is dat zij ook onder het gunstregime kunnen vallen, maar de beoordeling zelf ligt iets minder voor de hand.

 

Ten eerste betekent het louter waarnemen van bezoldigde bestuursmandaten in haar dochters niet automatisch een “economische activiteit” in hoofde van de holding. Dan nog moet aangetoond worden dat deze reëel is, wat een uitdaging kan vormen vermits er onvoldoende personeelskosten zouden kunnen zijn. De kans is dus groot dat de holding zelf een passief karakter heeft.

 

Participatie van minstens 30% in ten minste één actieve dochter + reële activiteit op groepsniveau

Heeft de passieve holding echter een participatie van minstens 30% in een economisch actieve dochter met zetel in de EER, en heeft de groep op geconsolideerd niveau een reële activiteit (vastgesteld via voormelde criteria), dan kan de pro-rata regeling toegepast worden.

Concreet betekent dit dat, hoewel de holding zelf niet classificeert voor het gunstregime, haar dochters dat wel kunnen indien zij economisch actief zijn. De beoordeling gebeurt per dochter, m.a.w. de waarde wordt pro rata ingedeeld. De andere activa van de holdingvennootschap, zoals de effectenportefeuille en cash zullen niet van het gunstregime kunnen gebruik maken als de holding zelf niet economisch actief is.

 

Wat met privé-vastgoed?

Het kan voorkomen dat een familiale groep tevens privé-vastgoed omvat, zoals de gezinswoning en enkele verhuureigendommen. Ook al is het nooit de bedoeling geweest van de decreetgever om onroerend goed, bestemd voor privatief gebruik, op te nemen in een gunstregime (Omzendbrief 2015 omtrent familia vennootschappen), vinden we in het “Beenhouwerij arrest” en “Vastgoed arrest” enkele precedenten waarin Vlabel teruggefloten werd door het Hof van Beroep en het Grondwettelijk Hof, waarbij privé-vastgoed effectief kon genieten van het gunstregime.

 

Het is evenwel duidelijk dat er meer en meer stemmen opgaan om dit regime te herzien of ten minste aan een grondige review te onderwerpen.

 

Wat zijn dan nog de mogelijkheden om een vrijgestelde schenking te organiseren, nu de “kaasroute” (het belastingsvrij schenken van aandelen voor een Nederlandse notaris) sinds enkele jaren is afgeschaft?

 

***

 

Aarzel niet contact met ons op te nemen indien u hierover vragen heeft, of advies wenst.

 

Daarnaast informeert onze collega Pieter Timmerman u graag verder over de techniek van het onrechtstreeks schenken van aandelen via de “bierroute”.

 

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf u in voor onze 3-maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze diensten en inzichten.